1ஆம் வகுப்பு முதல் 11ஆம் வகுப்பு வரை கல்வி தொலைக்காட்சியில் இதுவரையில் ஒளிபரப்பப்பட்ட அனைத்து வீடியோக்களின் தொகுப்பு - LEARNINGES

Latest

Search this site

Thursday, August 26

1ஆம் வகுப்பு முதல் 11ஆம் வகுப்பு வரை கல்வி தொலைக்காட்சியில் இதுவரையில் ஒளிபரப்பப்பட்ட அனைத்து வீடியோக்களின் தொகுப்பு

2ஆம் வகுப்பு முதல் 11ஆம் வகுப்பு வரை கல்வி தொலைக்காட்சியில்  இதுவரையில் ஒளிபரப்பப்பட்ட அனைத்து வீடியோக்களின் தொகுப்பு 
1ஆம் வகுப்பு - CLICK HERE

2ஆம் வகுப்பு - CLICK HERE

3ஆம் வகுப்பு - CLICK HERE

4ஆம் வகுப்பு - CLICK HERE

5ஆம் வகுப்பு - CLICK HERE

6ஆம் வகுப்பு - CLICK HERE

7ஆம் வகுப்பு - CLICK HERE

8ஆம் வகுப்பு - CLICK HERE

9ஆம் வகுப்பு - CLICK HERE

10ஆம் வகுப்பு - CLICK HERE

11ஆம் வகுப்பு - CLICK HERE


No comments:

Post a Comment